/ 1 نظر / 38 بازدید
پیمان اوریا

گـاهـی بــاید رفـت و بعضـی چیــزهای بردنـی را بـا خـود بــرد ، مـثل یـــــاد ،مـثل غــرور، و آنچــه ماندنـیست را جــا گــذاشت، مـثل خــاطره ،مـثل لبـخند، رفـتنت ماندنــی مــی شود،وقتــی کـه نبــاید بـروی...