"من ماک"

مجری: فامیل دور چرا ناله میکنی؟

فامیل: آقای مجری این کفشای جدیدم پدرم رو درآوردن!

مجری: این چه کفشیه؟

فامیل: کفش "من ماک"،تو تلوزیون میگن هرکی این کفشارو بپوشه چشماش

رنگی میشه

مجری: نخیر،امکان نداره تلوزیون از این حرفا بزنه،تو تلوزیون هیچوقت دروغ نمیگن

فامیل: بله حق با شماس،راستی امروز اخبار کانال یک میگفت حقوق بازنشسته

هارو هفته پیش واریز کردن،شما گرفتین؟

مجری: نه بابا من همین الآن حسابمو چک کردم خبری نبود،حالا تو چشم رنگی

میخوای چیکار؟

فامیل: میخوام بازیگر شم!

مجری: مگه بازیگر شدن به چشم رنگی داشتنه!؟ 

فامیل: نه با پول هم میشه بازیگر شد ولی حقوق شمارو که ندادن هنوز!

مجری: کسی بازیگر میشه که بتونه نقش بازی کنه!

فامیل: آقای مجری اگه بازیگر شدن به نقش بازی کردن بود که نصف مسئولین

میرفتن بازیگر میشدن!


/ 1 نظر / 26 بازدید
بیتا

[چشمک]