/ 4 نظر / 22 بازدید
نيلوفر

تفسير کدام ايه ي باراني ؟ تقديس کدام دين نا پيدايي؟ تشريح کدام واژه ي گمنامي؟ تعبير کدام خواب پر رويايي؟ تکثير کدام اصل بي پاياني ؟ تعريف کدام قصه ي زيبايي؟ تمجيد کدام خالق احساسي؟ کاين گونه دلم هميشه در حسرت توست[قلب]

raha

همبازى هایمان را تا وقتى دوست داریم ، كه خوب مى بازند! + آپم !!! [گل]

مهدی

دقیقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا [نیشخند]