به همین سادگــــــــــــــی!!!...

"زندگی"همین لحظه هاییست که میگذرد...

"آرزو"هاهمین هاییست که برباد میرود...

"عشق"همین چیزی که حسرتش بر دلت میماند...

"مرگ"همین چیزیست که گاهی بشدت به آن نیاز داری...

آری.......دنیـــــــــــــــــــــــــــا همین است!!!

به همین سادگــــــــــــــی!!!...

/ 2 نظر / 22 بازدید
ذکریا

When I was 15 . . . انکار نکن ، ميدونم"وِن آي واز پونزده" خونديش ایام به کام[گل]

نيلوفر

روزی خواهد رســــــــید که دیگـــــــــر نه صدایم را بشنــــــــوی نه نگــــــــاهم را ببنی نه وجودم را حس کنـــــــــی و میشویی با اشکت سنگ قبر خاک گرفته ی مرا و ان لحظه است که معنی تمام حرف های گفته و نگفته ام را میفهمی ولی....من ...دیگر ...نیستم به همين سادگي[نگران]