نـــــفــریــــــن

نـــــفــریــــــن بـــــــــــه ایــــــــــــن جهـــــــــاااااانــــــی

که غمــــــــــــــش مــــــــــــــــال من بــــــــــــــود!!!


/ 7 نظر / 24 بازدید
ذکریا

کسی که گوش مرا می کشید مادر بود/ کسی که در بغلم می لمید مادر بود کسی که آب به قنداقه بست من بودم/ کسی که زحمت شستن کشید مادر بود کسی که چهره من می نواخت با سیلی/ اگر زبنده صدا می شنید مادر بود کسی که شیر برایم خرید بابا بود/ کسی که شیر مرا سر کشید مادر بود کسی که پول به دستم سپرد بود پدر/ کسی که کفش و جورابی خرید مادر بود کسی که در عوض پروراندن بنده / فقط به تیپ خودش می رسید مادر بود کسی که نیمه شب، از جیغ و جار بی وقتم/ خطوط چهره به هم می کشید مادر بود تمام آنچه که گفتم مزاح وشوخی بود/ چرا که سوژه شعر جدید مادر بود چو پخت نان خودش طبع شعر ما فرمود/ کسی که بهتر از این نان پزید مادر بود کسی که خلد برین را بدون سرقفلی / ز محضر خود ایزد خرید مادر بود رضا رفیع ایام به کام[گل]

رها

خیییییییییلی قشنگ بود[پلک] منم اپم[تایید]

عاطی

میتوان برگی بود و با نسیمی افتاد یا درختی بود و با داغ هزاران برگ تا رسیدن بهار ایستاد !

من و دلم همیشه عاشق

غمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم کلمه غریبی است که همه را اسیر خود کرده[لبخند]

مائده

گرگها هرگز گریه نمیکنند اما گاهی عرصه زندگی چنان بر آنها تنگ میشود که بر فراز بلندترین قله ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند آپم سارا جون...

م.الف

نفرین به تاری شب و نفرین به سیاهی قلب های شکننده و نفرین به عشقهای دروغین و حرفهای گره خورده به بغض

مائده

بیا خلاف باد حرکت کنیم، حداقلش اگه اشتباهی رفتیم، سریع و راحت برگردیم و راه درست بریم